Ogłoszenie zamieszczono dnia 31 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Tact Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym ogłasza, że w dniu 1 grudnia 2016 roku został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia transgranicznego ze spółką Tact Finance Julkinen osakeyhtiö, spółką akcyjną prawa Finlandii, wpisanej do rejestru spółek (Patentti- ja rekisterihallitu) w Finlandii pod numerem 2360614-4 z siedzibą pod adresem: Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku, Finlandia.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 5161 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Tact Finance sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Tact Finance Oyj jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 5161 KSH tj. bez podwyższenia kapitału akcyjnego spółki Tact Finance Oyj i bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Tact Finance sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na akcje w kapitale akcyjnym spółki Tact Finance Oyj jako spółki przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Tact Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że Spółka w oparciu o przepis art. 5164 § 1 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia za kończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.saldo.pl na stronie głównej Plan Połączenia wraz z załącznikami w polskiej oraz fińskiej wersji językowej.


Announcement dated: 31st of January 2017

PUBLICATION OF THE MERGER PLAN

The Management Board of the company Tact Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, acting on the basis of Article 5164 paragraph 1 of the Commercial Companies Code („CCC”) hereby announces, that on 1st of December 2016 the cross-border Merger Plan was agreed and signed with the company Tact Finance Julkinen osakeyhtiö, a public limited company under and subject to the law of Finland registered with Finnish Patent and Registration Office (Patentti- ja rekisterihallitu), Arkadiankatu 6A, 00101 Helsinki, Finland, with business number: 2360614-4, having its registered office at Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku, Finland.

The merger shall be effected on the basis of the article 5161 CCC in conjunction with the article 492 (1) CCC by transfer of all assets and liabilities of the Tact Finance sp. z o.o. as a merging company to Tact Finance Oyj as an acquiring company (merger by absorption).

The merger shall be performed pursuant to the provisions of the article 516 (1) CCC and the article 516 (6) CCC in conjunction to the article 5161 CCC, without executing a share capital increase in the receiving company in order to exchange the shares of Tact Finance sp. z o.o. as the merging company to the shares in the equity of Tact Finance Oyj as an acquiring company.

In addition the Management Board of the Company hereby notifies, that on the basis of Article 5164 paragraph 1 CCC in the time period from the day no longer than one month from the date of the beginning of the Shareholders Meeting in which the resolution on the merger shall be adopted till the last day of the said Shareholders Meeting, the Company shall make available on its website free of charge for the public on the front page of the Company’s website: www.saldo.pl the Merger Plan with attachments in Polish and Finnish language version.

Dokumenty / Documents:

  1. Plan połączenia / the Merger Plan
  2. Umowa spółki wersja polska / Articles of Association Polish version
  3. Umowa spółki wersja fińska / Articles of Association Finnish version